wyszukiwanie zaawansowane
12Zapytanie ofertowe3
Firma godna zaufania
Sklep PROKonsumencki
Paciorecznik Cann
100% mi艂o艣ci do natury
Idea for life - Akademia Kulinarna

Zapytanie ofertowe

Data dodania: 03-12-2015 ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup jest planowany w ramach Projektu, kt贸ry ubiega si臋 o dofinansowanie w ramach dzia艂ania 2.3 鈥濸roinnowacyjne us艂ugi dla przedsi臋biorstw", poddzia艂ania 2.3.2 鈥濨ony na innowacje dla M艢P" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j 2014-2020.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ膭CEGO
Cedro S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk
Ul. Kr贸tka 29/31
42-202 Cz臋stochowa
NIP 9492199749

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup jest planowany w ramach Projektu, kt贸ry ubiega si臋 o dofinansowanie w ramach dzia艂ania 2.3 鈥濸roinnowacyjne us艂ugi dla przedsi臋biorstw", poddzia艂ania 2.3.2 鈥濨ony na innowacje dla M艢P" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j 2014-2020.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ膭CEGO
Cedro S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk
Ul. Kr贸tka 29/31
42-202 Cz臋stochowa
NIP 9492199749

DATA OG艁OSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
03,12,2015

DATA Z艁O呕ENIA OFERTY
W nieprzekraczalnym terminie 14 dni 鈥 18.12.2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA聽 OFERTOWEGO
Przeprowadzenie bada艅 maj膮cych na celu opracowaniu nowego produktu 鈥 wody zio艂owej
Zaplanowanie analizy :
- Oznaczenie zawarto艣ci metali ci臋偶kich metod膮 ASA
-Oznaczenie pH
-Oznaczenie przewodno艣ci
-Oznaczenie zawarto艣ci azotan贸w III i azotan贸w V
-Oznaczenie zawarto艣ci polifenoli, flawonoid贸w i zdolno艣ci przeciwutleniaj膮cej metodami spektrofotometrycznymi
- Analiza polifenoli metod膮 HPLC
-Oznaczenie alergen贸w
- Oznaczenia mikrobiologiczne: ca艂kowitej ilo艣ci bakterii i miana coli
Us艂uga powinna zosta膰 przeprowadzona w spos贸b kompleksowy, tzn. umo偶liwiaj膮cy bezpo艣rednie wdro偶enie opracowanego wyrobu bezpo艣rednio do produkcji
Z uwagi na poufny charakter informacji szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce za艂o偶e艅 projektowych b臋d膮 udost臋pniane zainteresowanym oferentom po podpisaniu klauzuli poufno艣ci

WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
Wyszczeg贸lnione powy偶ej prace planowane s膮 do realizacji w ramach projektu, kt贸ry ubiega si臋 o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej 鈥濿sparcie otoczenia i potencja艂u przedsi臋biorstw do prowadzenia dzia艂alno艣ci B+R+I鈥 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j 2014-2020 Podzia艂ania 2.3.2 鈥濨on na innowacje w M艢P鈥 w roku 2015. Zgodnie z dokumentacj膮 konkursow膮 dla ww. podzia艂ania og艂oszon膮 przez Polsk膮 Agencj臋 Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (PARP) 31.07.2015 r i w szczeg贸lno艣ci zgodnie z Regulaminem konkursu - 搂 5 Zasady finansowania projekt贸w, pkt. 6 Wykonawc膮 us艂ugi, o kt贸rej mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 mog膮 by膰 jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:
1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statut贸w tych uczelni;
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, z p贸藕n zm.);
3) instytuty badawcze;
4) mi臋dzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odr臋bnych przepis贸w, dzia艂aj膮ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Polska Akademia Umiej臋tno艣ci;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, b臋d膮ce organizacjami prowadz膮cymi badania i upowszechniaj膮cymi wiedz臋 w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporz膮dzenia KE nr 651/2014; posiadaj膮ce siedzib臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznan膮 kategori臋 naukow膮 A+, A albo B, o kt贸rej mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
Do udzia艂u w post臋powaniu zaproszone s膮 podmioty spe艂niaj膮ce powy偶sze kryteria.
Z udzia艂u w post臋powaniu wykluczone s膮 podmioty powi膮zane osobowo i kapita艂owo z zamawiaj膮cym. Przez powi膮zania kapita艂owe lub osobowe rozumie si臋 wzajemne powi膮zania mi臋dzy zamawiaj膮cym lub osobami upowa偶nionymi do zaci膮gania zobowi膮za艅 w mieniu zamawiaj膮cego lub osobami wykonuj膮cymi w imieniu zamawiaj膮cego czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawc膮, polegaj膮ce w szczeg贸lno艣ci na:
 • uczestniczeniu w sp贸艂ce, jako wsp贸lnik sp贸艂ki cywilnej lub sp贸艂ki osobowej, 飩 posiadaniu co najmniej 10 % udzia艂贸w lub akcji,
 • pe艂nieniu funkcji cz艂onka organu nadzorczego lub zarz膮dzaj膮cego, prokurenta, pe艂nomocnika,
 • pozostawaniu w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, w stosunku pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie艅stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent powinien zagwarantowa膰 spos贸b realizacji us艂ugi badawczej korzystny z punktu widzenia ochrony 艣rodowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zu偶ycia materia艂贸w, surowc贸w, energii itp. niezb臋dnych do realizacji us艂ugi badawczej.
TERMIN REALIZACJI
Zostanie ustalony w ramach umowy z Wykonawc膮, jednak maksymalny okres realizacji bada艅 nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 18 m-cy.

KRYTERIA WYBORU OFERTY
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty nast膮pi w oparciu o nast臋puj膮ce kryteria:
1. cena 鈥 70 pkt. (70%)
2. do艣wiadczenie Oferenta 鈥 30 pkt. (30%)
1. Liczba punkt贸w w kryterium 鈥瀋ena鈥 b臋dzie przyznawana wed艂ug poni偶szego wzoru:
Cena oferty= Cena oferty najni偶szej/cena oferty badanej x 70 pkt
2. Liczba punkt贸w w kryterium 鈥瀌o艣wiadczenie鈥 b臋dzie przyznawane wed艂ug poni偶szego schematu:
0 pkt. 鈥 liczba projekt贸w badawczych zrealizowanych w ci膮gu 5 lat od daty z艂o偶enia oferty, kt贸rych tematyka jest zwi膮zana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (0)
10 pkt. 鈥 liczba projekt贸w badawczych zrealizowanych w ci膮gu 5 lat od daty z艂o偶enia oferty, kt贸rych tematyka jest zwi膮zana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (1-3)
20 pkt. 鈥搇iczba projekt贸w badawczych zrealizowanych w ci膮gu 5 lat od daty z艂o偶enia oferty, kt贸rych tematyka jest zwi膮zana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (4-5)
30 pkt. 鈥 liczba projekt贸w badawczych zrealizowanych w ci膮gu 5 lat od daty z艂o偶enia oferty, kt贸rych tematyka jest zwi膮zana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (>5)
W ofercie nale偶y odnie艣膰 si臋 do wszystkich kryteri贸w wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent nie wska偶e informacji umo偶liwiaj膮cych ocen臋 jednego lub wi臋cej kryteri贸w jego oferta mo偶e zosta膰 uznana za niewa偶n膮 lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
Zamawiaj膮cy po dokonaniu oceny nades艂anych ofert zaproponuje oferentowi, kt贸ry uzyska艂 najwi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w, zawarcie umowy warunkowej na realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia. Warunkiem wej艣cia w 偶ycie umowy z wybranym wykonawc膮 b臋dzie podpisanie przez Zamawiaj膮cego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podzia艂ania 2.3.2 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j 2014-2020. Dostawca jest zobowi膮zany do podpisania O艣wiadczenia o braku powi膮za艅 osobowych/kapita艂owych z zamawiaj膮cym (wz贸r O艣wiadczenia zosta艂 do艂膮czony do niniejszego zapytania).
OFERTA MUSI ZAWIERA膯 NAST臉PUJ膭CE ELEMENTY
 • Pe艂ne dane identyfikuj膮ce oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
 • Informacje dotycz膮ce typu podmiotu (uczelnia publiczna, pa艅stwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa b臋d膮ca organizacj膮 badawcz膮 prowadz膮c膮 badania i upowszechniaj膮c膮 wiedz臋)
 • Dat臋 przygotowania i termin wa偶no艣ci oferty
 • Zakres i szczeg贸艂owy opis oferowanych us艂ug/i badawczej/ych w ramach oferty,
 • Odniesienie si臋 do ka偶dego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteri贸w wyboru oferty,
 • Cen臋 ca艂kowit膮 netto i brutto,
 • Warunki i termin p艂atno艣ci,
 • Dat臋/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imi臋 nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upowa偶nionej do wystawienia oferty.
 • Brak jakiegokolwiek z wy偶ej wymienionych element贸w mo偶e skutkowa膰 odrzuceniem oferty.
SPOS脫B SK艁ADANIA OFERTY
Elektroniczne na adres e-mail: sylwia@wloskierosliny.pl 聽lub w wersji papierowej na adres:
聽CEDRO S.C.
Ul. Kr贸tka 29/31
42-202 Cz臋stochowa

Przejd藕 do strony g艂贸wnej