wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Ważne informacje2 » Zapytanie ofertowe
Firma godna zaufania
Sklep PROKonsumencki
Paciorecznik Cann
100% miłości do natury
Idea for life - Akademia Kulinarna

Zapytanie ofertowe

Data dodania: 03-12-2015 ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Cedro S.C. Adam Walenta, Michał Klimczyk
Ul. Krótka 29/31
42-202 Częstochowa
NIP 9492199749

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Cedro S.C. Adam Walenta, Michał Klimczyk
Ul. Krótka 29/31
42-202 Częstochowa
NIP 9492199749
 
DATA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
03,12,2015
 
DATA ZŁOŻENIA OFERTY
W nieprzekraczalnym terminie 14 dni – 18.12.2015
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO
Przeprowadzenie badań mających na celu opracowaniu nowego produktu – wody ziołowej
Zaplanowanie analizy :
- Oznaczenie zawartości metali ciężkich metodą ASA
-Oznaczenie pH
-Oznaczenie przewodności
-Oznaczenie zawartości azotanów III i azotanów V
-Oznaczenie zawartości polifenoli, flawonoidów i zdolności przeciwutleniającej metodami spektrofotometrycznymi
- Analiza polifenoli metodą HPLC
-Oznaczenie alergenów
- Oznaczenia mikrobiologiczne: całkowitej ilości bakterii i miana coli
Usługa powinna zostać przeprowadzona w sposób kompleksowy, tzn. umożliwiający bezpośrednie wdrożenie opracowanego wyrobu bezpośrednio do produkcji
Z uwagi na poufny charakter informacji szczegółowe informacje dotyczące założeń projektowych będą udostępniane zainteresowanym oferentom po podpisaniu klauzuli poufności
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wyszczególnione powyżej prace planowane są do realizacji w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Podziałania 2.3.2 „Bon na innowacje w MŚP” w roku 2015. Zgodnie z dokumentacją konkursową dla ww. podziałania ogłoszoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 31.07.2015 r i w szczególności zgodnie z Regulaminem konkursu - § 5 Zasady finansowania projektów, pkt. 6 Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:
1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, z późn zm.);
3) instytuty badawcze;
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014; posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
Do udziału w postępowaniu zaproszone są podmioty spełniające powyższe kryteria.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi badawczej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi badawczej.
TERMIN REALIZACJI
Zostanie ustalony w ramach umowy z Wykonawcą, jednak maksymalny okres realizacji badań nie może być dłuższy niż 18 m-cy.
 
KRYTERIA WYBORU OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. cena – 70 pkt. (70%)
2. doświadczenie Oferenta – 30 pkt. (30%)
1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Cena oferty= Cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 70 pkt
2. Liczba punktów w kryterium „doświadczenie” będzie przyznawane według poniższego schematu:
0 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (0)
10 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (1-3)
20 pkt. –liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (4-5)
30 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (>5)
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent nie wskaże informacji umożliwiających ocenę jednego lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 2.3.2 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dostawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).
OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY
 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
 • Informacje dotyczące typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę)
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/i badawczej/ych w ramach oferty,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
 • Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
Elektroniczne na adres e-mail: sylwia@wloskierosliny.pl  lub w wersji papierowej na adres:
 CEDRO S.C.
Ul. Krótka 29/31
42-202 Częstochowa
 
Przejdź do strony głównej