wyszukiwanie zaawansowane
Strona g艂贸wna1Polityka prywatno艣ci - dane osobowe
Firma godna zaufania
Sklep PROKonsumencki
Paciorecznik Cann
100% mi艂o艣ci do natury
Idea for life - Akademia Kulinarna

Polityka prywatno艣ci - dane osobowe

Polityka prywatno艣ci CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk

1. Postanowienia og贸lne
Administratorem Pa艅stwa danych jest CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk (dalej jako „Administrator”).

Z Administratorem mog膮 Pa艅stwo skontaktowa膰 si臋 za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powy偶ej lub poczty elektronicznej na adres e-mail kontak@wloskierosliny.pl

Ponadto mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z formularza kontaktowego dost臋pnego na stronie internetowej www.cytrusy.com.pl

Pa艅stwa dane osobowe przetwarzane s膮 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, w szczeg贸lno艣ci Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej jako „RODO”).

2. Spos贸b gromadzenia Pa艅stwa danych osobowych

Przetwarzamy Pa艅stwa dane osobowe w nast臋puj膮cych sytuacjach:
 • je偶eli kontaktuj膮 si臋 Pa艅stwo z nami bezpo艣rednio, tj. osobi艣cie, za po艣rednictwem strony internetowej www.cytrusy.com.pl , poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu uzyskania informacji o naszych produktach oraz realizowanych przez nas us艂ugach;
 • w przypadku zakupu produkt贸w lub us艂ug przez Pa艅stwa bezpo艣rednio od nas, w tym r贸wnie偶 za po艣rednictwem sklepu internetowego;
 • w ramach prowadzonej przez nas dzia艂alno艣ci marketingowej, w przypadku Pa艅stwa odpowiedzi na nasze kampanie marketingowe;
 • w ramach danych przetwarzanych za pomoc膮 plik贸w „cookies”, je偶eli wyrazili艣cie Pa艅stwo na to zgod臋.
Powy偶sze przypadki przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych maj膮 charakter przyk艂adowy, cho膰 nale偶膮 do sytuacji typowych. Mo偶liwe s膮 r贸wnie偶 jednak inne sytuacje, w kt贸rych b臋dziemy przetwarza膰 Pa艅stwa dane osobowe, przyk艂adowo, gdy wymagaj膮 tego od nas obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.

3. Zakres gromadzonych danych osobowych

W zale偶no艣ci od celu przetwarzania mo偶emy gromadzi膰 nast臋puj膮ce Pa艅stwa dane osobowe:
 • dane kontaktowe: imi臋 i nazwisko, adres, numer lub numery telefon贸w, adres e-mail;
 • inne dane personalne, w szczeg贸lno艣ci: data urodzenia, zaw贸d, stan cywilny, rodzaj prawa jazdy;
 • Pa艅stwa hobby, zainteresowania
 • dane identyfikacyjne, w szczeg贸lno艣ci numer klienta i numer umowy;
 • preferencje w zakresie sposobu kontaktowania si臋 z Pa艅stwem przez przedstawicieli CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk . i podmiot贸w z nim wsp贸艂pracuj膮cych oraz preferencje co do sposobu otrzymywania tre艣ci marketingowych;
 • dane zwi膮zane ze sprzeda偶膮, w tym dotycz膮ce Pa艅stwa zakup贸w • dane z aplikacji/stron internetowych/ medi贸w spo艂eczno艣ciowych;
 • dane z historii klienta, w szczeg贸lno艣ci dotycz膮ce otrzymywania ofert, zakupu i informacje dotycz膮ce sprzedawcy;
4. Wykorzystanie Pa艅stwa danych osobowych Przetwarzamy Pa艅stwa dane osobowe w nast臋puj膮cych celach:

1) jest to niezb臋dne dla realizacji umowy, kt贸r膮 zawarli Pa艅stwo z CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk lub do podj臋cia czynno艣ci, na Pa艅stwa 偶膮danie, przed zawarciem umowy;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk, w celach:
 • statystycznych,
 • badania satysfakcji klienta,
 • dochodzenia roszcze艅;
 • marketingowych, w tym w celu przesy艂ania tre艣ci marketingowych (np. ofert produkt贸w i us艂ug CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk.) oraz podmiot贸w z nim wsp贸艂pracuj膮cych), w przypadkach przetwarzania danych w tych celach, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci klient贸w nie maj膮 charakteru nadrz臋dnego wzgl臋dem interesu CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk
3) zwi膮zanych z inn膮 dzia艂alno艣ci膮 marketingow膮 CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk i podmiot贸w z nim wsp贸艂pracuj膮cych – w przypadku, gdy wyrazili Pa艅stwo uprzednio zgod臋 na przetwarzanie swoich danych w tych celach;

4) podatkowych oraz rachunkowych. Podanie przez Pa艅stwa danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci imienia i nazwiska, adresu, oraz – w zale偶no艣ci od przedmiotu umowy – innych danych, mo偶e by膰 warunkiem jej zawarcia. W takiej sytuacji ich podanie nie b臋dzie obowi膮zkowe, aczkolwiek mo偶e to skutkowa膰 niemo偶liwo艣ci膮 zawarcia umowy przez CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk. Ponadto podanie okre艣lonych danych jest wymogiem ustawowym, w szczeg贸lno艣ci wynikaj膮cym z przepis贸w podatkowych. W pozosta艂ym zakresie podanie przez Pa艅stwa danych jest dobrowolne.

5. Pa艅stwa uprawnienia zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych

1) Prawo do cofni臋cia zgody – w dowolnym czasie mog膮 Pa艅stwo wycofa膰 zgod臋, ze skutkiem od chwili wycofania zgody, na przetwarzanie danych z艂o偶on膮 CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk. W takim przypadku Pa艅stwa dane nie b臋d膮 przetwarzane przez CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk oraz podmioty z nim wsp贸艂pracuj膮ce w celach obj臋tych uprzedni膮 zgod膮.

2) Prawo do 偶膮dania od Administratora usuni臋cia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – mog膮 Pa艅stwo 偶膮da膰 usuni臋cia wszystkich lub cz臋艣ci swoich danych osobowych.

3) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn zwi膮zanych z Pa艅stwa szczeg贸ln膮 sytuacj膮, w przypadku gdy Pa艅stwa dane s膮 przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk.

4) Prawo do 偶膮dania od Administratora dost臋pu do Pa艅stwa danych osobowych.

5) Prawo do 偶膮dania od Administratora sprostowania Pa艅stwa danych osobowych.

6) Prawo do 偶膮dania od Administratora ograniczenia Pa艅stwa danych osobowych.

7) Prawo do przenoszenia Pa艅stwa danych osobowych. 8) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z powy偶szych uprawnie艅, z wy艂膮czeniem pkt. 8, kontaktuj膮c si臋 z Administratorem za po艣rednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej, na adres e-mail kontakt@wloskierosliny.pl

6. Przekazywanie Pa艅stwa danych osobowych

Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk. i niekt贸rym partnerom handlowym, jak r贸wnie偶 podmiotom realizuj膮cym na rzecz Administratora us艂ugi prawne, us艂ugi rachunkowe oraz us艂ugi informatyczne, w tym r贸wnie偶 hostingowe. Pa艅stwa dane nie b臋d膮 przekazywane do odbiorc贸w w pa艅stwach nieobj臋tych Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Bezpiecze艅stwo Pa艅stwa danych osobowych

Administrator podejmuje wszelkie starania, wymagane przez obowi膮zuj膮ce przepisy, celem zapewnienia wszelkich 艣rodk贸w fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umy艣lnym zniszczeniem, przypadkow膮 utrat膮, zmian膮 oraz nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dost臋pem.

W zakresie bezpiecze艅stwa Pa艅stwa danych osobowych Administrator wdro偶y艂 m.in. nast臋puj膮ce rozwi膮zania:
 • polityka udzielania pracownikom upowa偶nie艅 do przetwarzania danych;
 • odpowiednie zabezpieczenie system贸w informatycznych Administratora;
 • stosowanie 艣rodk贸w ochrony fizycznej wzgl臋dem przetwarzanych danych;
 • sta艂y monitoring zagro偶e艅 zwi膮zanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • przesy艂anie danych osobowych w postaci zaszyfrowanej.
8. Czas przechowywania Pa艅stwa danych osobowych

Pa艅stwa dane s膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji celu, w jakim zosta艂y pozyskane, jak r贸wnie偶 do realizacji innych cel贸w z tym powi膮zanych, w szczeg贸lno艣ci w celu dochodzenia roszcze艅, a tak偶e tak d艂ugo, jak wymagaj膮 tego od Administratora obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, np. z zakresu rachunkowo艣ci.

Pa艅stwa dane, uzyskane na podstawie Pa艅stwa uprzedniej zgody, b臋d膮 przechowywane do czasu wycofania przez Pa艅stwa tej zgody.

Ponadto Pa艅stwa dane przetwarzane przez Administratora na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu b臋d膮 przechowywane do czasu wniesienia przez Pa艅stwa skutecznego sprzeciwu, zgodnie z art. 21 ust.1 RODO.

9. Zmiana postanowie艅 Polityki Prywatno艣ci

W zale偶no艣ci od potrzeb oraz zmian w obowi膮zuj膮cych przepisach Administrator zastrzega mo偶liwo艣膰 aktualizacji niniejszej polityki prywatno艣ci, o czym zostan膮 Pa艅stwo poinformowani, w szczeg贸lno艣ci poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie g艂贸wnej serwisu www.cytrusy.com.pl
Przejd藕 do strony g艂贸wnej